PMD 2023 program

Program PMD 2023 v OC MAX Poprad

(zmena programu vyhradená)

09:00 Začiatok výstavy

11:00 Spoločná jazda v kolóne

12:30 Obedňajšia prestávka

15:00 Spoločná jazda v kolóne

16:00 Vyhlásenie víťaza pretekov RC truckov (parkúr)

16:30 Tombola

17:00 Koniec výstavy

Priebežne po celý deň:

 • Preteky RC truckov - jazda zručnosti
 • Predvádzanie RC crawler a expedičných áut 
 • Ukážky modelárskych činností

 

Preteky RC truckov - jazda zručnosti - pravidlá

za ceny pre účastníkov srdečne ďakujeme našim partnerom TAMIYA a CARSON 

1. Podstata pretekov

 • Preteká sa len pre zábavu a potešenie. Každý zúčastnený dostane drobnú pozornosť za účasť. Víťaz dostane vecnú cenu, potrasenie rukou a slávnostnú fotku pred naštartovanou V3S-kou (ak sa ju podarí zohnať). 
 • Preteká sa v jazde zručnosti prejazdom parkúru na čas.
 • Každý prihlásený model musí spĺňať základné kritériá vzhľadu a funkčnosti, stanovené pravidlami.

2. Prihláška na preteky

 • Prihlásiť sa môže ktokoľvek priamo počas PMD, kto má vlastný, alebo požičaný model RC trucku a návesu v mierke 1/14.
 • Jeden jazdec môže prihlásiť len jeden model a súťažiť len jeden raz.
 • Pretekár podaním prihlášky na preteky súhlasí s nasledovným: Pretekov sa zúčastňujem na vlastné riziko. Beriem na vedomie, že usporiadateľ neručí za žiadnu zdravotnú ani majetkovú ujmu, ktorá mi účasťou na pretekoch vznikne. Nesiem plnú zodpovednosť za všetky prípadné škody, ktoré komukoľvek spôsobím počas účasti na pretekoch a za správnosť údajov uvedených v prihláške.

3. Technický popis modelu

 • Povolené sú len modely ťahačov a návesov v mierke 1/14 na maketovej úrovni. Zjednodušené modely a upravené hračky sú zakázané.
 • Počet hnaných a riadených náprav je ľubovoľný.
 • Zakázaný je ktorýkoľvek typ vysielača, ktorý nie je certifikovaný pre európsky trh (vysielací výkon). 

4. Parkúr

 • Stanovenie dĺžky, tvaru trate, počtu parkúrových prekážok a počtu bránok sú v kompetencii organizátora preteku.
 • Minimálna šírka prejazdu (vzdialenosť stĺpikov bránky) je 25,00 cm.
 • Parkúr obsahuje tieto úlohy:
  • Prejazd cez bránku na štarte.
  • Priamy prejazd zúženým priestorom.
  • Prejazd S-zákrutou.
  • Nacúvanie do vymedzeného priestoru (k nakladacej rampe).
  • Zastavenie na stopke - pred stĺpom.
  • Prejazd dvoma bránkami diagonálne posunutými o ½ šírky.
  • Prejazd cez bránku v cieli.

5. Pretek

 • Pretekár štartuje vždy len s jedným modelom.
 • Pretekár musí pri prejazde parkúru stáť vo vyznačenom priestore a model smie ovládať výlučne z tohto miesta.
 • Pri opustení vymedzeného priestoru počas preteku bude udelená penalizácia -50 bodov.
 • Pretekár smie mať pomocníka, ktorý mu môže signalizovať napríklad pri cúvaní.
 • Každý pretekár má právo na najviac dve merané jazdy, z ktorých sa do konečných výsledkov započíta tá lepšia.
 • Počas súťažnej jazdy nie je možné vymeniť model, ani za rovnaký typ. Obe súťažné jazdy musia byť absolvované s rovnakým modelom.
 • Pretekár štartuje s +100 bodmi a musí prejsť trasu v parkúre v stanovenom smere prejazdu.
 • Časový limit na prejdenie parkúru je 8 minút.
 • Ak pretekár nestihne prejsť celý parkúr v časovom limite, alebo nedodrží poradie úloh, alebo vynechá niektorú úlohu, odráta sa mu penále -50 bodov.
 • Čas od štartu po cieľ sa meria pomocou elektronických, alebo mechanických stopiek.
 • Za odštartovanie do parkúru sa považuje, ak celý model prekročí štartovnú čiaru. Nie je možné odštartovať pomocou akéhokoľvek dotyku rukou (popchnutím stojaceho modelu).
 • Za úplné prejdenie parkúru v časovom limite sa považuje prejdenie cieľovej čiary poslednou nápravou návesu.
 • Každý dotyk bránky, alebo kontrolného/vymedzovacieho prvku ktoroukoľvek časťou jazdnej súpravy, sa penalizuje -10 bodmi.
 • Dotyk auta rukou sa penalizuje -100 bodmi, neplatí pri servise na aute. Za servis sa považuje výmena batérie, alebo jednoduchá oprava.
 • Nešportové správanie počas pretekov je penalizované -100 bodmi (hrubé neslušné výrazy, nešetrné zaobchádzanie s modelom a príslušenstvom, úmyselné poškodenie trate a pod.)
 • Rozhodca môže rozhodnúť o udelení penalizácie -30 až -100 bodov aj v tu nevymenovaných prípadoch. 

6. Vyhodnotenie

 • Dosiahnuté výsledky jázd sa okamžite zapisujú na verejne dostupnú tabuľu.
 • Vyhráva pretekár s najvyšším kladným počtom bodov. V prípade, že všetci pretekári dosiahnu záporné počty bodov, vyhráva pretekár s najnižším záporným počtom bodov.
 • Dosiahnutý čas je menej dôležitý než počet bodov.
 • V prípade rovnosti bodov a časov rozhodnú výsledky z horších jázd (horšia z dvojice jázd).
 • Podávanie protestov sa nepredpokladá, lampáreň má v sobotu zatvorené. 

Spracoval zodpovedný vedúci Jozef Anďal