Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy je na stiahnutie tu:

Odstúpenie od Zmluvy HTmodel

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba / platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ing. Jozef Anďal - HT MODEL, Okresný úrad Poprad Číslo živnostenského registra: 706-6655, IČO: 17201772, DIČ: 1020727598, IČ DPH: SK1020727598, miesto podnikania: Veľká, Na letisko 2714/49 05801 Poprad, Slovenská republika.

Fakturačná adresa: Ing. Jozef Anďal - HT MODEL, Veľká, Na letisko 2714/49 05801 Poprad, Slovenská republika.
tel.: +421 (0)52 7768 212
email: htmodel@htmodel.sk