PMD 2023 info pre vystavovateľov

Organizačná informácia pre účastníkov:

Piatok 23.6.: Štáb - Začiatok prípravy expozície od 09:00, Modelári - modely môžete nosiť až do 20:45 (záverečnej OC MAX). Modely je možné uložiť do uzamknutej miestnosti bez prístupu verejnosti.

Sobota 24.6.: OC MAX otvára o 09:00, takže stačí ak prídete okolo 08:45, ale najneskôr o 09:15. Po vyložení modelov sa príďte prosím zaregistrovať, prevziať náramok vystavovateľa a darček Tamiya/Carson.   

-Prineste si prosím vlastnú misku na guláš a vlastnú lyžicu.

-Prineste si prosím vlastný pohár na nápoj (radler, kofola, káva, čaj)

-Prineste si vlastnú stoličku

 

Poučenie – pravidlá pre vystavovateľov

Vstup do zázemia priestoru pre vystavovateľov je povolený len pre registrovaných účastníkov. 

Prihláška na PMD cez Registračný formulár

alebo priamym e-mailom na htmodel@htmodel.sk 

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku bez uvedenia dôvodu. Počet účastníkov je obmedzený na 100 osôb a prednosť pri registrácii majú osvedčení a spoľahliví účastníci predchádzajúcich ročníkov PMD. 

Lietanie s modelmi lietadiel, vrtuľníkov a dronov je zakázané!

Poistenie modelára: Odporúčame vystavovateľom, ktorí majú modely schopné spôsobiť materiálnu škodu, alebo škodu na zdraví, aby uzavreli poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou modelu.

Pravidlá správania: Každý vystavovateľ by sa mal správať spoločensky vhodne, tak aby sa ostatní účastníci ani návštevníci necítili obmedzovaní, alebo poškodzovaní. Požívanie alkoholických nápojov, alebo iných psychotropných látok pred začiatkom a počas trvania PMD sa neodporúča. V prípade akýchkoľvek nedorozumení a konfliktov odporúčame aby sa účastníci hneď obrátili na organizačný štáb so žiadosťou o bezodkladné vyriešenie situácie. Organizátor si vyhradzuje právo vykázať z priestorov konania PMD osoby s nevhodným správaním.  

Každý vystavovateľ nesie plnú osobnú zodpovednosť za škody na majetku a zdraví spôsobené iným osobám a organizáciám činnosťou jeho modelu, vrátane vysielača a ostatného príslušenstva. Preto musí dbať na základné pravidlá bezpečnosti a brať ohľad aj na činnosť ostatných vystavovateľov. Nesmie používať svoj model ani ostatné zariadenia, ak ich nemá úplne pod kontrolou. Užívatelia vysielačov pracujúcich v MHz pásme musia o tomto informovať ostatných vystavovateľov a koordinovať s nimi svoju činnosť!

Truck zóna: Pre pohyb vozidiel v truck zóne platia základné pravidlá cestnej premávky. Táto zóna je vyhradená pre modely ťahačov, návesov/prívesov, traktorov, stavebných vozidiel, manipulačných vozidiel a osobných áut v mierkach 1/14 až 1/16. Tanky 1/16 majú pohyb v truck zóne povolený len v rámci riadnej premávky. Vstup akýchkoľvek iných typov modelov, než aké sú určené pre premávku v truck zóne je prísne zakázaný, týka sa to hlavne rýchlych a silných modelov!

Jump zóna: Pre pohyb vozidiel v jump zóne platí zásadné pravidlo jazdy vždy v jednom smere. Je zakázaná jazda proti smeru jazdy ostatných modelov. Je zakázaná jazda krížom cez vyznačený okruh/jazdný pruh, narážanie do modelov ostatných jazdcov, bezdôvodné státie v jazdnom pruhu a cúvanie. 

Drift zóna: Pre pohyb vozidiel v drift zóne platí zásadné pravidlo jazdy vždy v jednom smere.  Je zakázaná jazda proti smeru jazdy ostatných modelov. Je zakázaná jazda krížom cez vyznačený okruh/jazdný pruh, narážanie do modelov ostatných jazdcov, bezdôvodné státie v jazdnom pruhu a cúvanie. Drift zóna je prednostne určená pre jazdu driftovacích áut. Vstup iných typov áut je možný so súhlasom ostatných jazdcov, alebo ak je zóna voľná.

Crawler/expedičná zóna je vyhradená pre modely áut typu crawler a expedičné. Vstup akýchkoľvek iných typov modelov je zakázaný, týka sa to hlavne rýchlych a silných modelov!

Tanková zóna je vyhradená pre modely tankov a vojenských vozidiel v mierke 1/16 a jej  blízkych. Vstup iných typov modelov je zakázaný, týka sa to hlavne rýchlych a silných modelov!

Jazdenie s autami dosahujúcimi rýchlosť vyššiu než 15 km/h a s hmotnosťou nad 1 kg je povolené výlučne vo vyhradených zónach. Jazdec nesie v prípade nehody plnú a nedeliteľnú osobnú zodpovednosť za všetky škody na majetku a zdraví ostatných osôb a organizácií spôsobené prevádzkou modelu bez ohľadu na príčinu nehody.

Každý vystavovateľ by mal odkladať modely, vysielače, príslušenstvo a osobné veci len v priestoroch na to vyhradených. Organizátor nenesie zodpovednosť za veci poškodené, alebo ukradnuté z neohradeného priestoru.

Používanie vysielačov s nadmerným výkonom (hlavne Turnigy) je povolené výlučne po predchádzajúcom súhlase ostatných účastníkov! Takéto vysielače musia byť vždy vypnuté, ak sa práve nepoužívajú pre ovládanie modelu!

Používanie FPV sád s vysielacím výkonom vyšším než je stanovené zákonom (25mW) je zakázané! Okrem toho, že je to protizákonné, hrozí rušenie vysielačov ostatným modelárom.

Vystavovateľ svojim podpisom na prezenčnej listine potvrdzuje, že bol poučený a vzal Poučenie na vedomie.