Zákonné povinnosti pri lietaní

Oznámenie pre používateľov bezpilotných lietajúcich prostriedkov (modelov lietadiel, dronov, vrtuľníkov...)

Dopravný úrad vydal nové pravidlá pre lietanie s bezpilotnými lietadlami (patria sem aj drony) s platnosťou od 15.11.2019, ktoré nahrádzajú doteraz platné nariadenia zo dňa 19. 08. 2015 rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Dané rozhodnutie je jedným z viacerých existujúcich právnych aktov, ktoré danú problematiku upravujú.

Medzi najdôležitejšie všeobecné podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota sú:

  • Maximálna výška letu je 120 m nad zemou. Počíta sa od najvyššej prekážky v okuhu 30m od bezpilotného lietadla v leteckom priestore s označením "G".  (pozri leteckú mapu)  "G" je zjednodušene neriadený vzdušný priestor, ktorý sa nachádza mimo hraníc letísk, zakázaných zón ako napríklad elektrárne, vojenských vzdušných priestorov a pod.
  • osoba, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo zodpovedá za prípravu a bezpečné vykonanie letu, t.j. let sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z diaľkovo riadeného bezpilotného lietadla alebo modelu lietadla,
  • osoba, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo je povinná počas letu udržiavať nepretržitý priamy vizuálny kontakt s bezpilotným lietadlom, neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky a letovú prevádzku a vyhnúť sa inej letovej prevádzke na základe princípu zistiť a vyhnúť sa, nesmie počas letu diaľkovo riadeného bezpilotného lietadla alebo modelu lietadla, ktoré ovláda, meniť pôvodné stanovište alebo sa premiestňovať akýmkoľvek spôsobom,
  • vykonanie letu bezpilotným lietadlom v noci je zakázané,
  • bezpilotné lietadlo nesmie byť použité na leteckú prepravu osôb, batožiny, nákladu alebo poštových zásielok,
  • zhadzovanie predmetov alebo rozprašovanie chemických látok je zakázané, to neplatí, ak ide o vykonávanie leteckých prác,
  • letecké práce, letecké snímkovanie, letecké filmovanie a letecké fotografovanie, možno vykonať len na základe povolenia Dopravného úradu, 
  • let bezpilotného lietadla s hmotnosťou väčšou ako 900 g musí byť vykonaný vo vzdialenosti väčšej ako 50 m (150 ft) od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo,
  • let bezpilotného lietadla musí byť vykonaný tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácii, zhromaždiská ľudí, stavby, ochranné pásma alebo územia,
  • prevádzkovateľ bezpilotného lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.

Pred použitím lietadla spôsobilého lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nutné preštudovať si Rozhodnutie Dopravného úradu č. 2/2019 ako aj ostatné právne akty. Bližšie informácie o problematike lietadiel spôsobilých lietať bez pilota je možné získať na webovej stránke Dopravného úradu http://letectvo.nsat.sk/letova-prevadzka/lietadla-sposobile-lietat-bez-pilota/