23.01.2018,
Meniny má Miloš

Zadaj hľadaný výraz


ste návštevník:

TOPlist

 

nájdete nás

Registrácia vystavovateľov

Posledný možný termín podania prihlášky je 1. jún 2017. Registrácia je ukončená. Prihlášky prijaté po uzávierke budú zaevidované, ale účastníkovi nebudú zaručené služby v plnom rozsahu.

Každý záujemca o účasť na PMD musí písomne e-mailom (na adresu htmodel@htmodel.sk, alebo andal@htmodel.sk) poslať základné údaje o sebe a svojich exponátoch.

Prihláška musí obsahovať: Meno, mesto, klub (ak je členom), zoznam ponúkaných exponátov, konkrétna aktivita v programe - činnosť. Modelár, ktorý sa chce zúčastniť niektorého z pretekov, musí v prihláške presne napísať pretek a kategóriu. Je povinný oboznámiť sa s pravidlami pretekov. 

Hromadná registrácia členov jedného klubu je možná. Poverený člen klubu zašle prihlasovací e-mail obsahujúci základné údaje o každom členovi klubu a jeho exponátoch jednotlivo (najlepšie vo forme tabuľky). Nestačí oznámiť počet osôb a exponátov. Takáto prihláška nebude prijatá!  

Organizátor si vyhradzuje právo

- požiadať o fotografiu exponátu, alebo jeho podrobnejší popis pred konečným rozhodnutím o prijatí, alebo zamietnutí prihlášky na PMD.

- odmietnuť poskytnutie služieb vystavovateľovi, ktorý príde na PMD nezaregistrovaný.

- skontrolovať pri prezencii na začiatku akcie totožnosť vystavovateľa a dodržanie zoznamu exponátov.

- vyradiť účastníka zo zoznamu vystavovateľov v prípade porušenia dohody.

Príjazd a parkovanie

PMD sa koná v OC MAX Poprad - POZOR ZMENA oproti predchádzajúcim ročníkom!!!

Adresa je Dlhé hony 4587/1, Poprad

GPS: 49.049582,20.290455

Príjazd k OC MAX je od hlavnej cesty cez parkoviská pred OC. Pre vyloženie exponátov je možné prísť s autom až k bočnému vchodu OC pred malým parkoviskom, vojdite až na chodník, ak by na parkovisku bolo plno.

Parkovanie: V sobotu ráno do 09:00 ešte bude možné prísť s autom až k bočnému vchodu. Ale malé parkovisko bude potom vyprázdnené pre program PMD. Po vyložení exponátov odporúčame zaparkovať v podzemnej garáži, alebo na zadnom parkovisku za OC.

Navážanie exponátov

Štvrtok a piatok: Navážanie exponátov do OC bude možné od 09:00 do večera podľa potreby (najviac do 22:00). Exponáty a stánky môžete prísť nainštalovať počas celého piatku, prípadne v spolupráci s prípravným štábom pomôcť pri dostavbe predvádzacích zón. OC je po celý čas strážené vlastnou SBS, exponáty môžete nechať na ploche bez obáv. 

V sobotu bude OC otvorené pre vystavovateľov od 08:30. 

Upozornenie: Po 09:00 už bude možné navážanie exponátov vo veľmi obmedzenom rozsahu vzhľadom na pohyb divákov.  

Likvidácia výstavy

Odvoz exponátov a likvidácia stánkov sú povolené až po oficiálnom skončení PMD. Účastník, ktorý z nejakého dôvodu potrebuje ukončiť svoju účasť a odniesť exponáty skôr, musí o tomto informovať organizátorov vopred!

Prosíme uvedomte si, že toto opatrenie je nutné preto, aby sme vedeli, že nejaký exponát si odniesol jeho majiteľ a nie niekto iný. 

Vystavovatelia, ktorí majú záujem a vyhovuje im to, môžu svoje exponáty nechať na výstave v OC niekoľko dní po dohode vopred. Musíme o tomto informovať SBS, aby dohliadli na exponáty. 

Ubytovanie

Pre zaregistrovaných vystavovateľov (a ich sprievodné osoby), ktorí požiadajú o zabezpečenie ubytovania najneskôr 7 dní pred PMD, budú rezervované izby v zmluvných ubytovacích zariadeniach (penzióny a hotely) v Poprade. 

Stravovanie

Pre zaregistrovaných vystavovateľov, ktorí  budú priamo osobne vykonávať živý program, bude v piatok zabezpečené popoludňajšie občerstvenie, a v sobotu celodenná strava. Vystavovateľ dostane sadu kupónov na jedlo a nápoje. Obed si bude môcť vybrať podľa vlastnej chuti v dvoch reštauráciách v OC MAX. Pozor, cenu jedla nad hodnotou kupónov si doplatíte sami! Desiata, olovrant a nealkoholické nápoje sa budú vydávať v štábnom stánku HT model. Káva a čaj sa budú vydávať na príslušné kupóny v kaviarňach v OC MAX. 

Pre zaregistrovaných vystavovateľov, ktorí budú mať exponáty len v statickej expozícii bude zabezpečené menšie občerstvenie. 

Poučenie - Pravidlá pre vystavovateľov

Vystavovateľ svojim podpisom na prezenčnej listine potvrdzuje, že bol poučený a vzal Poučenie na vedomie.

Upozornenie: Výstava bude otvorená pre verejnosť od 09:00, preto prosíme aby ste sa do OC dostavili do 08:00 a mali exponáty pripravené najneskôr o 08:45. Výstava bude ukončená o 18:00 a prosíme Vás, aby ste svoju predvádzaciu činnosť vykonávali až do záverečnej hodiny. 

Poistenie modelára: Odporúčame všetkým vystavovateľom, ktorí majú modely schopné spôsobiť materiálnu škodu, alebo škodu na zdraví, aby uzavreli poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou modelu. Možností uzavretia poistenia je viacero, jednu z nich nájdete tu: http://www.htmodel.sk/poistenie

Pravidlá správania:

           Každý vystavovateľ by sa mal správať spoločensky vhodne, tak aby sa ostatní účastníci ani návštevníci necítili obmedzovaní, alebo poškodzovaní. Požívanie alkoholických nápojov, alebo iných psychotropných látok pred začiatkom a počas trvania PMD sa neodporúča. V prípade akýchkoľvek nedorozumení a konfliktov odporúčame aby sa účastníci hneď obrátili na organizačný štáb so žiadosťou o bezodkladné vyriešenie situácie. Organizátor si vyhradzuje právo vykázať z priestorov konania PMD osoby s nevhodným správaním.  

Každý vystavovateľ nesie plnú osobnú zodpovednosť za škody na majetku a zdraví spôsobené iným osobám a organizáciám činnosťou jeho modelu, vrátane vysielača a ostatného príslušenstva. Preto musí dbať na základné pravidlá bezpečnosti a brať ohľad aj na činnosť ostatných vystavovateľov. Nesmie používať svoj model ani ostatné zariadenia, ak ich nemá úplne pod kontrolou. Užívatelia vysielačov pracujúcich v MHz pásme musia o tomto informovať ostatných vystavovateľov a koordinovať s nimi svoju činnosť! 

Truck zóna: Pre pohyb vozidiel v truck zóne platia základné pravidlá cestnej premávky. Táto zóna je vyhradená pre modely ťahačov, návesov/prívesov, traktorov, stavebných vozidiel, manipulačných vozidiel a osobných áut v mierkach 1/14 až 1/16. Tanky 1/16 majú pohyb v truck zóne povolený len v rámci riadnej premávky. Vstup akýchkoľvek iných typov modelov, než aké sú určené pre premávku v truck zóne je prísne zakázaný, týka sa to hlavne rýchlych a silných modelov!

Jump zóna: Pre pohyb vozidiel v jump zóne platí zásadné pravidlo jazdy vždy v jednom smere (spravidla  proti smeru hodinových ručičiek). Je zakázaná jazda proti smeru jazdy ostatných modelov. Je zakázaná jazda krížom cez vyznačený okruh/jazdný pruh, narážanie do modelov ostatných jazdcov, bezdôvodné státie v jazdnom pruhu a cúvanie.  

Drift zóna: Pre pohyb vozidiel v drift zóne platí zásadné pravidlo jazdy vždy v jednom smere (obvykle proti smeru hodinových ručičiek). Je zakázaná jazda proti smeru jazdy ostatných modelov. Je zakázaná jazda krížom cez vyznačený okruh/jazdný pruh, narážanie do modelov ostatných jazdcov, bezdôvodné státie v jazdnom pruhu a cúvanie. Drift zóna je prednostne určená pre jazdu driftovacích áut. Vstup iných typov áut je možný so súhlasom ostatných jazdcov, alebo ak je zóna voľná.

Crawler/expedičná zóna je vyhradená pre modely áut typu crawler a expedičné. Vstup akýchkoľvek iných typov modelov je zakázaný, týka sa to hlavne rýchlych a silných modelov!

Tanková zóna je vyhradená pre modely tankov a vojenských vozidiel v mierke 1/16 a jej  blízkych. Vstup iných typov modelov je zakázaný, týka sa to hlavne rýchlych a silných modelov!

Lietanie s vrtuľníkmi, multikoptérami a lietadlami je povolené výlučne vo vyhradenom priestore za ochrannou sieťou. Pilot nesie v prípade nehody plnú a nedeliteľnú osobnú zodpovednosť za všetky škody na majetku a zdraví ostatných osôb a organizácií spôsobené prevádzkou modelu bez ohľadu na príčinu nehody. 

Jazdenie s autami dosahujúcimi rýchlosť vyššiu než 15 km/h a s hmotnosťou nad 1 kg je povolené výlučne vo vyhradených zónach. Jazdec nesie v prípade nehody plnú a nedeliteľnú osobnú zodpovednosť za všetky škody na majetku a zdraví ostatných osôb a organizácií spôsobené prevádzkou modelu bez ohľadu na príčinu nehody.

Každý vystavovateľ by mal odkladať modely, vysielače, príslušenstvo a osobné veci len v priestoroch na to vyhradených. Organizátor nenesie zodpovednosť za veci poškodené, alebo ukradnuté z neohradeného priestoru. 

Používanie vysielačov s nadmerným výkonom (hlavne Turnigy) je povolené výlučne po predchádzajúcom súhlase ostatných účastníkov! Takéto vysielače musia byť vždy vypnuté, ak sa práve nepoužívajú pre ovládanie modelu!

Používanie FPV sád s vysielacím výkonom vyšším než je stanovené zákonnou normou (25mW) je zakázané! Okrem toho, že je to protizákonné, hrozí rušenie vysielačov ostatným modelárom.

Vystavovateľ svojim podpisom na prezenčnej listine potvrdzuje, že bol poučený a vzal Poučenie na vedomie.

Predajňa Poprad: Po - Pia 9:00 - 17:00

štátne sviatky, sobota a nedeľa : zatvorené

aa
new